Regeringen har satt mål för ekologisk areal

9 februari 2017
När regeringen i går offentliggjorde sin handlingsplan för livsmedelsstrategin ingick bland annat ett mål om att ekologiska arealens andel av jordbruksmarken fram till 2030 ska öka från 2015 års nivå på 17 procent till 30 procent. 2015 brukades 519 200 hektar ekologiskt i Sverige. Enligt det nya målet ska den arealen öka till drygt 900 000 hektar 2030. Det innebär ett årligt tillskott på cirka 25 000 hektar. Det är en något lägre ökningstakt än den som var mellan 2005 och 2015 då den årliga ökningen var cirka 30 000 hektar per år. I handlingsplanen anges också som mål att den offentliga konsumtionen år 2030 till 60 procent ska utgöras av certifierade ekologiska produkter.

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/02/handlingsplan---en-livsmedelsstrategi-for-sverige--fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/

Fler nyheter