Förtydliga det ekologiska lantbrukets betydelse för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

17 augusti 2017
Ekologiska lantbrukarna har skickat remissvar till Jordbruksverket på förslaget om nationell handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel 2018-2022. I svaret skriver vi bland annat att:

"Ekologiska lantbrukarna anser att det är en oroväckande utveckling som presenteras i handlingsplanen med hänsyn till att hektardoserna fortsätter att öka och att miljöriskerna vid användning av växtskyddsmedel ligger still eller till och med ökar på senare tid. Utvecklingen går åt fel hål med hänsyn till att minska belastningen på miljön med kemikalier från växtskyddsmedel vilket inte detta förslag tar på allvar. Genomtänkta åtgärder behöver presenteras som minskar användningen av växtskyddsmedel och tydligare skrivningar om att ekologisk produktion är en del av lösningen bör få mera tyngd i handlingsplanen."

Läs hela remissvaret med konkreta förbättringsförslag från oss här: http://ekolantbruk.se/pdf/151870.pdf

Fler nyheter